Švietimo pagalbos specialistai

LOGOPEDAS

Logopedo darbo tikslas – teikti logopedinę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Logopedas:

 • Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus (tartį, žodyną, kalbos gramatinę sandarą, rišliąją kalbą), kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį.
 • Nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus ir, bendradarbiaujant su tėvais, pedagogais, siekia juos įveikti.
 • Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais taikydamas specialiojo poreikio priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įveikti.
 • Konsultuoja tėvus (globėjus) ir pedagogus vaikų kalbinių gebėjimų lavinimo klausimais.
 • Dalyvauja darželio vaiko gerovės komisijos veikloje.

Esant poreikiui dėl konsultacijos kreiptis el. paštu: logopede.delfinukas@gmail.com

 

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Specialiojo pedagogo tikslas – teikti specialiąją pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių.

Specialusis pedagogas:

 • Padeda vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Organizuoja ir veda sutrikusių funkcijų lavinimo individualias, pogrupines, grupines, pratybas.
 • Sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus ir pažangą, apie vaiko pasiekimus informuoja tėvus (teisėtus vaiko atstovus), pedagogus.
 • Konsultuoja pedagogus, vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo klausimais.
 • Rengia ir naudoja ugdymo priemones, skirtas vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sutrikimų lavinimui.       
 • Dalyvauja darželio vaiko gerovės komisijos veikloje.

Specialiojo pedagogo darbo laikas :   III  15 – 18 val.;   IV    8 –  18 val.; V    8 – 12 val.

Esant poreikiui dėl konsultacijos kreiptis el. paštu: rastine@delfinukas.vilnius.lm.lt