Komisijos ir darbo grupės

Vilniaus lopšelio – darželio „Delfinukas“

Darželio taryba

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti ugdytinių tėvus ( globėjus) ir pedagogus bei steigėjo ir visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti. Lopšelio-darželio tarybą sudaro 9 nariai. Lopšelio-darželio tarybos pirmininką renka tarybos nariai atviru arba slaptu balsavimu (sprendžia taryba), balsų dauguma. Direktorius negali būti tarybos pirmininku. Jis taryboje dalyvauja be sprendžiamojo balso teisės. Lopšelio-darželio taryba renkama trejiems metams, papildoma tokia pačia tvarka kaip ir renkama. Pasibaigus lopšelio-darželio tarybos kadencijai, rinkimus į tarybą organizuoja lopšelio-darželio direktorius.Tėvus į lopšelio-darželio tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, pedagogus – pedagogų taryba, kitus narius siūlo steigėjas, visuomenė, rėmėjai.Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma. Tarybos posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.

Lopšelio-darželio tarybaos funkcijos:

 • numato lopšelio-darželio veiklos uždavinius ir perspektyvas, pritaria lopšelio-darželio nuostatams, vidaus darbo, vaikų ugdymo organizavimo tvarkai, strateginiam veiklos planui;
 • inicijuoja šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą;
 • svarsto lopšelio-darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri lopšelio-darželio finansinę veiklą;
 • teikia siūlymus dėl darželio darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius ir intelektualinius išteklius;
 • gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;
 • teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio vadovų atestacijos;
 • kartu su lopšelio-darželio direktoriumi nustato darbuotojų skatinimo tvarką.
 • tarybos nutarimai gali būti įforminami lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu ir yra privalomi visai bendruomenei.

 

Vilniaus lopšelio – darželio „Delfinukas“

Pedagogų taryba

Pedagogų taryba – nuolat veikianti lopšelio- darželio savivaldos institucija. Ją sudaro darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei visi darželyje dirbantys pedagogai, medicinos darbuotojai, psichologai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. Pedagogų taryba sudaroma direktoriaus įsakymu. Pedagogų tarybai vadovauja lopšelio- darželio direktorius. Pedagogų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų lopšelio-darželio savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti kviečiamas neeilinis pedagogų tarybos posėdis. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 tarybos narių. Pedagogų tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.

Pedagogų tarybos funkcijos::

 • aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus;
 • analizuoja lopšelio-darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;
 • analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
 • pritaria ugdymo turinio daliai, atitinkančiai lopšelio-darželio veiklos kryptį ir Vilniaus savivaldybės švietimo nuostatas;
 • teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio vadovų atestacijos;
 • skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą;
 • kartu su lopšelio-darželio asmens sveikatos priežiūros specialistu sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, kalbos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus;
 • numato bendradarbiavimo su vaikų tėvais ir visuomene kryptis.

 

Vilniaus lopšelio – darželio „Delfinukas“

Vaikų grupių tėvų komitetai

Vaikų grupių tėvų komitetai renkami mokslo metų pradžioje grupių tėvų susirinkimuose iš 3-5 asmenų. Tėvų komitetai bendraudami su auklėtoja padeda spręsti vaikų grupės veiklos ir auklėjimo klausimus. Visuotinis lopšelio – darželio vaikų tėvų susirinkimas šaukiamas direktoriaus iniciatyva 2 kartus per metus arba 1/5 tėvų reikalavimu.

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Delfinukas“ 

Metodinė grupė

Metodinė grupė – tai pedagogų grupė, reguliariai svarstanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo proceso organizavimo, pedagogų metodinės veiklos, kvalifikacijos ir atestavimo klausimus įstaigoje.Metodinę grupę sudaro visi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pakopos pedagogai, meninio ugdymo pedagogas, plaukimo instruktoriai.

Metodinės grupės funkcijos:

 • nagrinėja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, pedagoginio proceso organizavimo klausimus įstaigoje; 
 • teikia metodinę pagalbą jauniems pedagogams;
 • analizuoja ir apibendrina pedagogų praktinę – metodinę veiklą, teikia pasiūlymus pedagogų atestacijos komisijai;
 • teikia siūlymus pedagogams dėl individualių ugdymo programų;
 • inicijuoja konkursus, renginius, šventes įstaigos ugdytiniams;
 • kaupia ir studijuoja periodinę pedagoginę, metodinę literatūrą, vaizdines metodines priemones;
 • vertina pedagogų metodinius darbus;
 • teikia siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais lopšelio-darželio vadovui ir jo pavaduotojui ugdymui;
 • apibendrina ketinančių atestuotis pedagoginį – metodinį darbą, teikia siūlymus įstaigos vadovui.