Komisijos ir darbo grupės

Vilniaus lopšelio – darželio „Delfinukas“

Darželio taryba

Lopšelio-darželio taryba – yra aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija, sudaryta iš pedagogų, tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės atstovų svarbiausiems Lopšelio- darželio veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti. Lopšelio-darželio tarybos nariu gali būti asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti Lopšelio-darželio strateginių tikslų ir įgyvendinti Lopšelio-darželio misiją.  Lopšelio-darželio tarybą sudaro 9 nariai, renkami trejiems metams. 4 nariai atstovauja tėvams (globėjams), 4 nariai – pedagogams ir 1 narys – vietos bendruomenei. Lopšelio-darželio tarybos sudėtį tvirtina Lopšelio-darželio direktorius. 

Lopšelio-darželio tarybos kompetencija:

 • teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pasirenka Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimo sritis, veiklos kokybės įsivertinimo atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;
 • pritaria Lopšelio-darželio strateginiam planui, Lopšelio-darželio metiniam veiklos planui, Lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Lopšelio-darželio direktoriaus;
 • teikia Lopšelio-darželio direktoriui siūlymus dėl Lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto Lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;
 • kiekvienais metais svarsto ir vertina Lopšelio-darželio vadovo metinę veiklos ataskaitą. Ataskaitą įvertinusi nepatenkinamai, kreipiasi į merą prašydama įvertinti direktoriaus darbą;
 • turi teisę gauti visą informaciją apie Lopšelio-darželio veiklą;
 • svarsto kitų savivaldos institucijų ar Lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia Lopšelio-darželio direktoriui siūlymus;
 • svarsto Lopšelio-darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Lopšelio- darželio direktoriui, savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Lopšelio- darželio veiklos tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • svarsto kitus Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus su jos kompetencija susijusius klausimus.
 • Lopšelio-darželio taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Lopšelio- darželio bendruomenei.

Lopšelio-darželio tarybos nariai 

Pedagogų taryba

Pedagogų taryba – Lopšelio-darželio pedagogų taryba – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Lopšelio- darželio tarybą sudaro 9 nariai, renkami penkeriems metams. Lopšelio-darželio pedagogų tarybos nariais gali tapti Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Lopšelio-darželio pedagogų tarybos sudėtį tvirtina Lopšelio-darželio direktorius.

Lopšelio-darželio pedagogų tarybos kompetencija:

 • aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus;
 • analizuoja Lopšelio-darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;
 • analizuoja Lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimą;
 • skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą;
 • kartu su Lopšelio-darželio logopedu, asmens sveikatos priežiūros specialistu ir kitais specialistais sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, kalbos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus;
 • numato bendradarbiavimo su vaikų tėvais (globėjais) ir visuomene kryptis;
 • renka atstovus į Lopšelio-darželio tarybą;
 • teikia Lopšelio-darželio direktoriui siūlymus dėl pedagogų kvalifikacijos kėlimo;
 • pritaria Lopšelio-darželio vidaus tvarkos taisyklėms.
 • sprendžia kitus su jos veikla susijusius klausimus

Pedagogų tarybos nariai 

Vaikų grupių tėvų/globėjų komitetai

Vaikų grupių tėvų (globėjų) komitetai – Lopšelyje-darželyje veikia vaikų grupių tėvų (globėjų) komitetai. Jie renkami grupės tėvų (globėjų) susirinkime vienerių metų kadencijai kiekvienų mokslo metų pradžioje. Komitetus sudaro 3 nariai – tėvai (globėjai), atstovaujantys atitinkamos vaikų grupės tėvams (globėjams). Siūlyti kandidatus, kelti savo kandidatūrą turi teisę bet kuris iš grupės vaikų tėvų (globėjų).

 Darbo taryba

Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, nepriklausomas nuo darbdavio bei ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesus.

Darbo tarybos funkcijos:

 • Dalyvauja informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą;
 • darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais gauna iš darbdavio ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;
 • teikia darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;
 • inicijuoja kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;
 • esant būtinybei aptaria svarbius darbdavio darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukia visuotinį darbdavio ar darbovietės darbuotojų susirinkimą (konferenciją), suderinus su darbdaviu susirinkimo (konferencijos) datą, laiką ir vietą;
 • atlieka kitus veiksmus, neprieštaraujančius darbo kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimuose.
 • atlieka savo funkcijas laikydamasi darbo kodekso, kitų įstatymų ir kitų darbo teisės normų reikalavimų bei darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;
 • atlikdama savo funkcijas, atsižvelgia į visų darbdavio darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoja atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų darboviečių darbuotojų;
 • informuoja darbuotojus apie savo veiklą kiekvienais metais viešai pateikdama įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojams metinės darbo tarybos veiklos ataskaitą ar kitu darbo tarybos veiklos reglamente nustatytu būdu;
 • raštu informuoja darbdavį ir profesinę sąjungą, veikiančią darbdavio lygmeniu, apie savo įgaliotus narius;
 • jeigu darbdavio lygmeniu veikia viena ar kelios profesinės sąjungos, abipusio pasitikėjimo pagrindais bendradarbiauja su visomis profesinėmis sąjungomis.

Vilniaus lopšelio-darželio „Delfinukas“ darbo tarybos nariai