Pradėtas tikslinės grupės testavimas greitaisiais serologiniais testais

Šių metų sausio 27 d. Vilniaus mieste pradėtas tikslinės grupės testavimas greitaisiais serologiniais testais

Tikslinę grupę sudaro šie švietimo įstaigų darbuotojai:

  • švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų darbuotojai, turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais, ugdomais pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas;
  • asmenys, dirbantys specialiosiose mokyklose arba bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas;
  • asmenys, dirbantys profesinio mokymo įstaigose ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtas profesinio mokymo ir socialinių įgūdžių programas;
  • savivaldybių administracijų paskirti asmenys, užtikrinantys vaikų priežiūrą Nutarimo Nr. 1226 2.2.9.9 papunktyje nurodytais atvejais, kiti mokytojai, kuriems Vyriausybės nutarimais ar kitais sprendimais nustatyta vykdyti funkcijas, turinčias tiesioginį kontaktą su ugdomais mokiniais.

Būkime sąmoningi ir vieningi įveikdami pandemiją.